Tvarumo politika

Ši Tvarumo politika yra UAB „Prosperitas Baltica“ aplinkosaugos, socialinių ir valdymo klausimų direktyva. 

Bendrovė patvirtino šį rinkinį, kuris paskutinį kartą buvo atnaujintas 2023 m. gegužės 22 d.

1. Aplinkosaugos sritis

CUP prisideda prie Europos žaliojo kurso ir Paryžiaus susitarimo įgyvendinimo įsipareigodamas iki 2050 m. sumažinti grynąjį išmetamo CO2 kiekį iki nulio.

1.1 ŠESD emisijos ir energijos efektyvumas

Nors CUP neturi tiesioginės gamybinės veiklos, siekiant sušvelninti daromą poveikįaplinkai, CUP įsipareigoja stebėti ir mažinti išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį.

CUP yra sudaręs sutartis su žalios elektros energijos tiekėjais – perka ir naudoja 100% žalią elektros energiją. CUP taip pat prižiūri ir keičia apšvietimo šaltinius į ekonominius, tuo pačiu mažindamas elektros vartojimą.

Nors pagal savo veiklos pobūdį CUP nekontroliuoja savo netiesioginių emisijų (yra sudaromos sutartys su nuomininkais), tačiau CUP vertina nuomininkų bei partnerių veiklos kryptį emisijos mažinimo klausimu. Didieji nuomininkai ir partneriai vykdo politiką, siekiančią mažinti ŠESD emisiją (pavyzdžiui, naudoja elektros energiją iš savo įrengtų saulės parkų, keičia automobilius, kurie yra skirti tiekimui vykdyti į elektromobilius, naudoja perdirbamas medžiagas savo produktams pakuoti).

CUP strateginiame ŠESD emisijų mažinimo plane numatyti šie tikslai:

1.2 Efektyvus resursų valdymas ir atliekų mažinimas

Visi CUP darbuotojai, nuomininkai, partneriai ir tiekėjai, skatinami mažinti poveikį aplinkai ir naudoti tik būtinas priemones bei resursus, stengtis vengti perteklinio plastiko vartojimo.

CUP siekia efektyviai naudoti išteklius, atsisakydamas popierinių dokumentų, diegdamas elektroninę valdymo sistemą.

CUP yra įrengti atliekų rūšiavimo bei panaudotoms baterijoms skirti konteineriai, kurie yra prieinami visoms suinteresuotoms šalims.

1.3 Tvarus judumas

CUP yra įsikūręs centrinėje Vilniaus miesto dalyje ir palaiko Vilniaus miesto darnaus judumo planą. Darbuotojai, nuomininkai, partneriai ir klientai yra skatinami į Prekybos centrą vykti pėsčiomis, dviračiais, paspirtukais, elektromobiliais.

CUP yra numatęs specialias vietas dviračiams laikyti, planuojama įrengti elektromobilių įkrovimo stoteles.

2. Socialinė sritis

CUP pripažįsta ir kruopščiai valdo socialinį poveikį visoje savo vertės grandinėje. Kasdieniame darbe ir santykiuose su darbuotojais CUP vadovaujasi LR galiojančiu darbo kodeksu ir kuria vertybėmis grįstą organizacinę kultūrą, pasisako už lygias darbuotojų teises ir galimybes darbe.

Lygybė ir įtrauktis, darbuotojų ir visuomenės įtrauktis, taip pat paramų skyrimas yra CUP prioritetas ir daro didelį poveikį įmonės tvarumui. CUP griežtai laikosi LR teisės aktų, susijusių su darbuotojų sveikata ir sauga ir pagrindinių žmogaus teisių apsauga.

2.1 Lygybė ir įtrauktis

CUP užtikrina lygias galimybes ir įvairovę savo darbuotojams ir netoleruoja jokios tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos.

CUP siekia, kad darbuotojai jaustųsi saugiai, būtų motyvuoti bei gerbiami ne tik įmonės vadovybės, bet ir klientų, nepaisant jų lyties, išsilavinimo, odos spalvos, ekonominės padėties, neįgalumo, religinių įsitikinimų, amžiaus ar seksualinės orientacijos.

2.2 Darbuotojų įtrauktis

Įsitraukę ir dedikuoti darbuotojai yra vienas esminių CUP prioritetų. CUP palaiko savodarbuotojų gerovę ir siekia užtikrinti tinkamą darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Įmonė apklausų pagalba reguliariai matuoja darbuotojų įsitraukimą. CUP skatina grįžtamąjį ryšį, todėl darbuotojai ir jų vadovai raginami turėti mėnesinius ar kasketvirtinius susitikimus įvairiems klausimams aptarti ir atgaliniam ryšiui gauti.

CUP, siekdamas didinti darbuotojų įsitraukimą, suteikia papildomų naudų paketą, kuris apima sveikatos draudimą, galimybę pagal poreikį dirbti nuotoliniu būdu bei darbuotojų mokymus. CUP skatina darbuotojus tobulinti savo įgūdžius ir gerinti kompetencijas per įvairias mokymo programas. Taip pat, ryšiui stiprinti yra organizuojamos darbuotojų šventės ar išvykos.

2.3 Visuomenės įtrauktis (įskaitant paramą)

CUP, kaip Prekybos centras, vertina savo poveikį visuomenei – klientams ir vietos bendruomenėms, kurioms prekybos centro veikla galimai daro įtaką. Siekiant palaikyti vietos bendruomenes, CUP reguliariai skiria paramą įvairioms ne pelno siekiančioms organizacijoms.

CUP siekia visapusiškai gerinti klientų patirtį ir burti prekybos centro bendruomenę. Šiam tikslui pasiekti yra įrengtos bendrystės erdvės, periodiškai organizuojamos vartotojų apklausos, operatyviai reaguojama į klientų skundus ir pageidavimus (su klientais bendraujama el. paštu, telefonu ar socialinių tinklų pagalba).

3. Valdysenos sritis

CUP siekia užtikrinti patikimą ir skaidrų įmonės valdymą bei užtikrinti vertės kūrimą visoms suinteresuotoms šalims. Įmonė yra įsipareigojusi užtikrinti, kad viduje yra laikomasi gerųjų valdymo praktikų, atitikti visus LR reikalavimus ir netoleruoti korupcijos atvejų. CUP siekia kurti tvarias, skaidrumu paremtas partnerystes su klientais ir tiekėjais ir laikosi visų su duomenų apsauga susijusių reikalavimų.

3.1 Gero valdymo praktika (įskaitant atitiktį ir kovą su korupcija)

Įmonė yra įsipareigojusi užtikrinti procesų valdymo skaidrumą, sąžiningumą bei žmogiškąsias vertybes ir tikisi to paties iš savo klientų bei tiekėjų. CUP taiko gerąsias valdymo praktikas ir siekia laikytis aukščiausių etikos standartų visose CUP veiklos srityse.

CUP netoleruoja jokių korupcijos formų, nepriklausomai nuo jų pasireiškimo formos. Bet kuris darbuotojas, įvykdęs korupcinę veiką, nepriklausomai nuo jo einamų pareigų, funkcijų ar nuo pelnų bendrovei už tai įsipareigoja atsakyti LR įstatymų nustatyta tvarka. Įmonė siekia verslo partnerių, klientų, darbuotojų pasitikėjimo, skaidrumo ir geros reputacijos, todėl netoleruoja jokių korupcijos formų, galinčių neigiamai paveikti ar pakenkti įmonės reputacijai.

3.2 Partnerystė su klientais ir tiekėjais

CUP siekia formuoti ilgametes, skaidrumu ir pasitikėjimu paremtas partnerystes suklientais ir tiekėjais. CUP, pasirinkdami partnerius ir tiekėjus, vertina jų reputaciją viešoje erdvėje, finansinį patikimumą ir tai, kokį poveikį jie daro visuomenei bei aplinkai. Ateityje atrankoms yra planuojama įtraukti papildomus su tvarumu susijusius kriterijus.

CUP skatinamas grįžtamasis ryšys (skundai ir pasiūlymai dėl tobulinimo), darbuotojams pristatomos aiškios sprendimų priėmimo procedūros, kurios yra nustatytos darbo tvarkos taisyklėse ir kitose vidaus politikos nuostatose.

3.3 Duomenų apsauga

Tvarkydama klientų duomenis CUP laikosi Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų. Duomenų apsaugos nuostatai yra apibrėžti įmonės Privatumo politikoje.

4. ESG principų įgyvendinimo priemonės

4.1 Įgyvendinimo priemonės

Vadovaujantis šios politikos principais, nustatomos svarbios aplinkos, socialinės ir valdymo sričių temos, kurios integruojamos ir į bendrąjį CUP verslo planą.

CUP įsipareigoja reguliariai stebėti ir valdyti savo veiklos poveikį aplinkai bei visuomenei ir atsižvelgti į suinteresuotųjų šalių lūkesčius bei naujausią prieinamą mokslinę informaciją.

4.2 Atsakingi asmenys

Anoniminius pranešimus apie galimus Tvarumo politikos pažeidimus galima pateikti el.paštu info@cup.lt.

CUP įgyvendina visas priemones, kad asmenis, pranešančius apie Politikos pažeidimus, apsaugotų nuo bet kokių neigiamų pasekmių: nurodytu el. pašto adresu gali naudotis tik paskirtas atsakingas asmuo, kuris prisiima įsipareigojimą neatskleisti pranešančių asmenų tapatybės kitiems darbuotojams ar kitoms trečiosioms šalims.

Visus pranešimus apie galimus Politikos pažeidimus turi tinkamai išnagrinėti Prekybos centro CUP paskirti asmenys.

5. Baigiamosios nuostatos

  • Politika tvirtinama ir keičiama CUP vadovo sprendimu.
  • CUP paskirtas atsakingas asmuo atsako už kasmetinę Politikos peržiūrą ir, jei reikia, jos atnaujinimą.
  • Kiekvienas CUP darbuotojas atsako už tai, kad būtų laikomasi tvarumo principų, atspindėtų CUP grupės tvarumo Politikoje.
  • Paskirti CUP atsakingi asmenys atsako už šios politikos priemonių įgyvendinimą ir kontrolę.
  • Visi CUP darbuotojai turi būti supažindinti su šia Politika ir kiekvienas iš jų savo darbe privalo taikyti šios Politikos principus.
  • Politika turi būti viešai paskelbta CUP interneto svetainėje.
  • Politika taikoma tiek, kiek ji neprieštarauja ES teisės aktams ir (arba) kitiems įsigaliojusiems Lietuvos Respublikos teisės aktams.