PC taisyklės

PREKYBOS CENTRO CUP BENDROSIOS TVARKOS TAISYKLĖS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios prekybos centro CUP bendrosios tvarkos taisyklės (toliau – „Taisyklės“) taikomos prekybos centro CUP, esančio Upės. g. 9, Vilnius, (toliau – „Prekybos centras“) lankytojams. Šios Taisyklės nustato Prekybos centro lankytojų elgesio Prekybos centre principus bei sąlygas, jų teises ir pareigas.

2. Į Prekybos centro patalpas lankytojai gali patekti tik per jiems skirtus ir įrengtus Prekybos centro įėjimus/išėjimus ir jose būti tik Prekybos centro darbo metu. Lankytojams draudžiama į Prekybos centrą patekti per tarnybinius, technologinius įėjimus, prekių pakrovimo-iškrovimo rampas.

3. Prekybos centro darbuotojų ir lankytojų saugumui užtikrinti Prekybos centre yra įrengta vaizdo stebėjimo sistema.

LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4. Prekybos centro lankytojai privalo:

4.1. laikytis įspėjamųjų ženklų, instrukcijų ar kitų nuorodų, tai pat Prekybos centre esančių įrenginių (liftų eskalatorių) naudojimo instrukcijų;

4.2. patys asmeniškai rūpintis savo ir savo vaikų bei kitų lydimų asmenų sveikatos/gyvybės bei turto saugumu;

4.3. elgtis taip, kad nekeltų grėsmės sau ir aplinkiniams, nedaryti žalos, nepažeisti jų teisių ir interesų;

4.4. vykdyti Prekybos centro administracijos, apsaugos darbuotojų, policijos pareigūnų ir/ar kitų asmenų, įgaliotų užtikrinti saugumą, nurodymus;

4.5. nedelsiant informuoti Prekybos centro informacijos centro ir/ar apsaugos darbuotojus apie veiksmus ir/ar įvykius, ir/ar aplinkybes, dėl kurių gali būti/buvo padaryta žala lankytojo (-ų) arba kitų asmenų sveikatai, gyvybei, turtui;

4.6. rūkyti tik specialiai tam skirtose ir specialiai pažymėtose Prekybos centro vietose;

4.7. naudojantis liftu, būtinai vadovautis jo keliamosios galios normomis. Įstrigus liftui, būtinai vadovautis instrukcija, kuri yra pritvirtinta prie vidinės lifto sienos. Draudžiama bandyti atidaryti lifto duris savarankiškai.

5. Prekybos centro lankytojams draudžiama:

5.1. kelti bet kokią grėsmę savo ir aplinkinių sveikatai, gyvybei ar saugumui;

5.2. bet kokiu būdu kenkti kitiems;

5.3. lipti ant tam neskirtų konstrukcijų ar įrenginių (fasadai, pertvaros, sienos, užtvarai, eskalatorių turėklai, apšvietimo stulpai, stogai ir pan.), ekspozicijų;

5.4. gadinti ir/ar laužyti ar kitaip žaloti Prekybos centro turtą, įskaitant augmeniją;

5.5. įeiti į tarnybines patalpas ar uždaras Prekybos centro lankytojams teritorijas;

5.6. šiukšlinti Prekybos centro patalpose ir teritorijoje;

5.7. įsinešti ir/ar vartoti alkoholinius gėrimus, išskyrus tam skirtose Prekybos centre esančiose viešojo maitinimo įstaigose;

5.8. įsinešti ir vartoti bet kokias narkotines ar psichotropines, kitas organizmą stimuliuojančias medžiagas;

5.9. važinėti riedučiais, paspirtukais, dviračiais, riedlentėmis, riedžiais ir pan. Prekybos centro patalpose;

5.10. įsinešti ginklus, įskaitant šaltuosius ginklus;

5.11. Į Prekybos centrą draudžiama įeiti su gyvūnais, išskyrus šunis vedlius. Lankytojas taip pat gali į Prekybos centrą įeiti su gyvūnu tuo atveju, jeigu gyvūnas yra nešamas gyvūnams skirtose nešyklėse/rankinėse. Lankytojas, atvykęs į Prekybos centrą su gyvūnu, yra atsakingas už jo priežiūrą (taip pat palikus gyvūną tam skirtoje vietoje prie Prekybos centro įėjimo). Kitais atvejais gyvūnai turi būti paliekami pririšti tam skirtose vietose prie Prekybos centro įėjimų. Prekybos centro žemės sklypo teritorijoje gyvūnai turi būti vedžiojami laikantis Vilniaus miesto teritorijoje galiojančių gyvūnų laikymo taisyklių reikalavimų;

5.12. į Prekybos centrą įsinešti degias, sprogias, toksiškas, radioaktyvias medžiagas, taip pat medžiagas, kurios yra tepios, aštraus kvapo;

5.13. Į Prekybos centre veikiančių parduotuvių, viešojo maitinimo įstaigų, paslaugas teikiančių įmonių patalpas draudžiama įsinešti maisto produktus, gaminius, įskaitant Prekybos centre veikiančiose parduotuvėse, viešojo maitinimo įstaigose įsigytus maisto produktus, gaminius;

5.12. be Prekybos centro administracijos rašytinio leidimo Prekybos centro patalpose ar teritorijoje siūlyti pirkti kosmetines priemones, suvenyrus, gėrimus, maisto prekes drabužius, reklaminę atributiką ir kitas komercines prekes ir/ar teikti bet kokias paslaugas;

5.13. be Prekybos centro administracijos rašytinio leidimo Prekybos centro patalpose ar teritorijoje platinti reklaminius lapelius, lankstinukus, skrajutes ir/ar kitą informacinę/reklaminę medžiagą;

5.14. be Prekybos centro administracijos rašytinio leidimo organizuoti bet kokius mitingus, protesto akcijas, susirinkimus ir/ar kitus panašius renginius;

5.16. organizuoti reklamines, apklausų, parašų rinkimo ir/ar kitokias akcijas bei vykdyti kitokią veiklą, kuri nėra iš anksto raštu suderinta su Prekybos centro administracija.

6. Prekybos centro patalpose ir teritorijoje galima filmuoti ir fotografuoti tik asmeniniais tikslais.

7. Prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelėse transporto priemonės statomos vadovaujantis įrengtų ženklų reikalavimais ir apribojimais. Dviračiai turi būti statomi tik tam specialiai skirtose Prekybos centro teritorijos vietose. Transporto priemonių eismas ir statymas vyksta laikantis kelių eismo taisyklių reikalavimų.

8. Draudžiama ant trinkelių dangos, esančios fasadinėje Prekybos centro pusėje, statyti transporto priemones keleivių išlaipinimui/įlaipinimui ar kitais tikslais.

9. Prekybos centre įrengtos automobilių stovėjimo vietos nėra skirtos ilgalaikiam automobilių ar kitų transporto priemonių stovėjimui. Prekybos centro lankytojai privalo laikytis kelių eismo taisyklių ir nepalikti savo transporto priemonių stovėti stovėjimo aikštelėje ilgiau nei nurodyta kelių eismo ženkluose įrengtuose prieš įvažiuojant į aikštelę. Prekybos centro administracija apie kelių eismo taisyklių pažeidėjus informuoja kelių eismo policiją.


INFORMACIJOS CENTRAS

10. Prekybos centro lankytojų patogumui 1 – ame aukšte veikia informacijos centras https://cup.lt/lt/paslauga/informacijos-centras. Informacijos centre priimami ir registruojami visi raštiški bei žodiniai Prekybos centro lankytojų pageidavimai, nusiskundimai ir/ar pasiūlymai, parduodamos Prekybos centro dovanų kortelės , bilietai į renginius.

11. Informacijos centro kontaktai: infocentras@cup.lt; +370 650 38853; +370 527 31515.

VEIKSMAI AVARIJŲ IR EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ METU

12. Visose Prekybos centro patalpose yra sumontuota gaisrinės signalizacijos sistema, automatinė gaisro gesinimo sistema, vieninga Prekybos centro pastato perimetro apsauginės signalizacijos sistema ir audio sistema (toliau – „Sistemos“), per kurias transliuojami garsiniai pranešimai, t. y. pranešimai, informuojantys, kaip elgtis Prekybos centro lankytojams ir/ar kitiems tretiesiems asmenims Prekybos centre avarijos ar kitokios ekstremalios situacijos atveju.

13. Atjungti, uždengti ar kitaip apriboti šių Sistemų veikimą griežtai draudžiama. Pastebėjus šių Sistemų gedimą, būtina nedelsiant pranešti Prekybos centro administracijos darbuotojams ar Prekybos centro informacijos centro darbuotojams, ar Prekybos centro apsaugos darbuotojams.

14. Ekstremalios situacijos atveju, pvz.: įvykus avarijoms atominėse elektrinėse, įvykus gaisrui ar sprogimui Prekybos centro patalpose, įvykus stichiniams arba katastrofiniams reiškiniams (stiprus vėjas), diversijai ar teroro aktui, Prekybos centro lankytojai privalo vykdyti Prekybos centro apsaugos darbuotojų, policijos, priešgaisrinės gelbėjimo ir kitų tarnybų ar Prekybos centro administracijos darbuotojų nurodymus.

15. Pastebėjus ugnies židinį arba dūmus, būtina nedelsiant apie tai pranešti Prekybos centro informacijos centro, administracijos ar apsaugos darbuotojams ir priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai bei imtis visų galimų priemonių žmonių gelbėjimui ir jų saugumui užtikrinti.

16. Radus neaiškius, be priežiūros paliktus daiktus, sprogstamas, chemines ar radioaktyvias medžiagas, nedelsiant apie tai pranešti Prekybos centro informacijos centro, administracijos ar apsaugos darbuotojams. Kol atvyks Prekybos centro apsaugos darbuotojai ir/ar kitos tarnybos, atitverti pavojingą vietą ir patiems nesiimti jokių lokalizavimo bei nukenksminimo veiksmų.

17. Prekybos centro administracija turi teisę nedelsdama, be jokio išankstinio įspėjimo uždaryti Prekybos centrą (ar bet kurią jo dalį), jeigu kyla grėsmė Prekybos centro, jo nuomininkų, naudotojų ar lankytojų saugumui, sveikatai ar gyvybei, įskaitant gaisro, sprogimo, dujų nuotėkio ir kito pavojaus grėsmės atveju tam, kad būtų išvengta galimos žalos.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Šios Taisyklės yra privalomos visiems Prekybos centro lankytojams. Išimtys iš Taisyklių gali būti daromos tik Prekybos centro administracijos išankstiniu sutikimu.

19. Kiekvienas lankytojas, patekęs į Prekybos centrą, automatiškai patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

20. Prekybos centro apsaugos darbuotojai turi teisę informuoti/įspėti apie Taisyklių pažeidimus, paprašyti lankytojų išeiti iš Prekybos centro ar jo teritorijos ar neįleisti į Prekybos centrą. Prekybos centro apsaugos darbuotojai turi teisę iš Prekybos centro ir/ar iš Prekybos centro žemės sklypo teritorijos pašalinti lankytojų turtą, keliantį pavojų kitiems Lankytojams ar naudojamą/laikomą pažeidžiant teisės aktų ir/ar šių Taisyklių reikalavimus, taip pat naudotis ir kitomis teisės aktų nustatytomis teisėmis., imtis kitų būtinų ir teisėtų priemonių siekiant užtikrinti Prekybos centro lankytojų ir/ar kitų asmenų sveikatos, gyvybės, turto saugumą.

21. Tais atvejais, kai pagal šių Taisyklių nuostatas yra reikalingas Prekybos centro administracijos sutikimas, suinteresuotas asmuo privalo iš anksto kreiptis į Prekybos centro administraciją su prašymu.

22. Viešosios tvarkos ir Taisyklių pažeidėjai traukiami atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.

23. Prekybos centro administracija, siekdama užtikrinti lankytojų, Prekybos centre dirbančių asmenų ir/ar ūkinę-komercinę veiklą vykdančių asmenų gerovę, turi teisę keisti Taisykles, jas tobulinti, apie tokius pakeitimus informuodama suinteresuotus asmenis pateikiant Taisykles ar jų esmines nuostatas viešai matomose vietose, Prekybos centro internetinėje svetainėje, taip pat suinteresuotų asmenų prašymu pateikdama jiems pilną Taisyklių tekstą.